Odziv PešFolka na odgovor Krke v zvezi z odprtim pismom

Odziv PešFolka na odgovor Krke v zvezi z odprtim pismom

 

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za prejeti odgovor podjetja Krka na negativno stališče iniciative PešFolk glede ureditve parkirnih površin tovarne za avtomobile na lokaciji v Kosovi dolini ob Andrijaničevi cesti v Novem mestu. Iz vašega odgovora sledi, da se nameri za sedaj ne odpovedujete, odgovornost za odločitev pa po vašem nosi predvsem lokalna skupnost, ki pripravlja oziroma sprejema prostorski akt, ki bi vaš predlog omogočil.

Dovolite, da vam v pomoč pri dodatnem razmisleku dodamo nekaj misli:

  1. Za tovarno Krka je značilno izrazito poudarjanje avtomobila kot načina prihajanja na delo in z dela. Kar 94% zaposlenih v Krki na delo prihaja z avtom, v največji meri individualno, brez sopotnikov. V Krki primerljivem novomeškem podjetju, v tovarni Revoz, je ta delež le 40%, razlika pa je dosežena zlasti z dobro organizacijo skupinskega prometa – tovarniški avtobusi in tudi javni promet. Problem poudarjanja individualnega, avtomobilskega prometa kot načina prihajanja na delo ni le problem Krke, temveč se odraža tudi na mestu in posameznikih – ekološko, ekonomsko, prostorsko, zdravstveno. Glede na to, da se Krka problema v načelu zaveda oziroma ga vsaj pozna, saj ima sprejeto strategijo v zvezi s prometom, je nenavadno, da z ukrepi, kakršen je gradnja novih parkirnih površin za avtomobile, problem ohranja in celo potencira.
  2. Občinski podrobni prostorski načrt, ki določa bodoče ureditve za potrebe razvoja tovarne Krka omogoča, da Krka, v kolikor ne namerava koreniteje spreminjati prometnih navad v duhu spodbujanja nemotornih in javnih oblik prometa v dobro posameznikov, skupnosti, podjetja in okolja, svoje parkirne površine ureja znotraj obstoječega tovarniškega območja, ne pa na zelenih površinah izven tega. Dodatno temu pa novomeški občinski prostorski načrt dopušča znaten razvoj Krki (in morebitnim drugim podjetjem) tudi severno od sedanjega območja tovarne, proti Zagrebški cesti, kjer bi lahko tovarna dolgoročno praktično podvojila svoje kapacitete. A za to se mora podjetje seveda pravočasno in primerno angažirati. Nikakršne resne potrebe ali celo nuje ni posegati na območje Kosove doline, ki ni namenjeno razvoju industrije.
  3. Razvoj prometa, tudi ali celo posebej avtomobilskega gre v smer, ki bo v ne tako oddaljenem času bistveno preobrazil naše prometne navade in posameznikov odnos do avtomobila, posebej na osnovi samovozečih vozil in novih modelov odnosa do lastništva avtomobilov – skupno lastništvo, izposoja etc. Napredna mesta in podjetja pa ob tem iz splošno znanih razlogov spodbujajo in omogočajo rast uporabe javnih in nemotornih oblik prometa. Posledica tega bo zmanjšanje števila avtomobilov in zmanjšanje deleža avtomobilov v prometni sliki mest, podjetij – s tem pa se manjša tudi potreba po parkirnih mestih. V povezavi z urejanjem parkirišč so že sedaj znani tudi načini urejanja montažnih, začasnih, prestavljivih večetažnih parkirišč, ki se praviloma urejajo nad obstoječimi parkirišči, ne na zelenih površinah, in jih je moč po spremembi prometne slike v prid drugim prometnim oblikam tudi enostavno razgraditi ali prestaviti. Pomemben je torej ne le ustreznejši odziv na aktualne potrebe, temveč tudi odziv, ki je umerjen s trendi razvoja prometa.
  4. V pridobljenih gradivih novomeške občine je zapisano, da je ureditev parkirišč za avtomobile v Kosovi dolini mišljena celo le kot prva faza Krkinega preobražanja tega zelenega območja mesta. V nadaljevanju naj bi prostor dobil tudi parkirišča za tovornjake in delavnice s pomožnimi prostori. Prvo in drugo je z našega vidika povsem nesprejemljivo.

Skratka, tako podjetju Krka, ki je aktualni pobudnik spremembe načina urejanja v Kosovi dolini in seveda investitor, kakor tudi novomeški občini, ki želi željam pomembnega novomeškega podjetja nekritično ustreči, predlagamo dodaten razmislek, iskanje primernejših oblik reševanja aktualnih zagat in odpoved takemu in podobnim načinom pozidave še vedno zelenega dela Novega mesta. Verjetno se vsi zavedamo, da je pozidava le redko reverzibilen proces, in zato si ne želimo, da bi meščani te generacije (pa tudi vseh prihodnjih generacij) izgubili ta dragoceni zeleni prostor. Zelena naj nam ne bo le ljuba barva, ampak naj bo takšno tudi obnašanje vseh nas.

Veseli bomo, če nas boste o vaših bodočih dejanjih v zvezi s Kosovo dolino obveščali. S skupnimi razmisleki o razvoju mesta lahko omogočimo z najrazličnejših vidikov optimalne rešitve, pa naj gre za okoličane, meščane, mesto ali vaše podjetje, ali pa za naravno okolje, grajeni prostor, mestno ekonomijo in seveda zdravje vseh nas.

S spoštovanjem,

Člani iniciative PešFolk

Marijan Dović

Tomaž Levičar

Uroš Lubej

Nataša Mirtič

Luka Rems

Mitja Simič

Peter Železnik

Leave a Reply