Od mlina do mlina

Del trase poti od mlina do mlina

Del trase poti od mlina do mlina

Pobuda za Sprehajališče od mlina do mlina je projekt sprehajalne poti na severnem bregu v Novem mestu, in sicer od (s ceste Na žago oz. vsaj od stopnic ob črpališču odpadnih vod na severnem robu Parka Evropske unije) do Seidlovega mlina pod Strojarsko potjo. Z izgradnjo omenjenega odseka bi uresničili prvo fazo dolgoletnih prizadevanj po sklenitvi poti na levem bregu reke Krke, medtem ko bi preostali del pod frančiškanskim samostanom uredili kasneje, v sklopu druge faze.

Namen sprehajalne poti je jasen. Prebivalcem Novega mesta želimo ponuditi nove površine za sprostitev in rekreacijo, obenem pa jim omogočiti dostop na najatraktivnejše predele ob reki Krki, ki danes zaradi nelegalnega ograjevanja niso dostopni. Želimo poudariti, da so sprehajanje, kolesarjenje in tek vrednote, ki jih moramo negovati in razvijati. Le z njimi bo Novo mesto postalo trajno mobilno in moderno mesto, ki mu bodo ljudje podeljevali visoke ocene glede kakovosti življenja.

Da bi uresničili sprehajalno pot, so v preteklosti nekateri posamezniki že opravili zavidanja vredno delo. Marijan Dović je leta 2004 podrobno razdelal pobudo o omenjenem sprehajališču ter v naslednjih letih s serijo prispevkov v mesečniku Park opozarjal na nedostopnost rečnih bregov na severnem bregu. Vzporedno je Tomaž Levičar, takrat občinski uradnik, dosegel, da se je odsek poti umestilo v prostorski akt. Luka Rems je leta 2012 pripravil obsežno gradivo za sprehajalno pot ter z različnimi prispevki na medmrežju opozarjal na neuresničeno pobudo in nelegalne prakse na obrečnih zemljiščih. Ker prizadevanja doslej niso obudila želenih sadov, smo se posamezniki povezali v iniciativo PešFolk, neformalno in politično neodvisno združenje zainteresiranih občanov, ustanovljeno z namenom pospeševanja izgradnje in urejanja mreže peš poti v Novem mestu in okolici (zlasti ob vodotokih) ter spodbujanja kulture sprehajanja in trajnostne mobilnosti.

Preberi si naš elaborat za izgradnjo poti od mlina do mlina, ki vsebuje podrobnejše informacije o sprehajališču, trasi, pravni podlagi in drugih pomembnih rečeh. Za ogled dokumenta klikni tukaj.

Sprehajališče od mlina do mlina je prvi projekt, ki ga želi iniciativa sprožiti v okviru celovitega dolgoročna načrta dograditve mreže novomeških pešpoti (načrt z zemljevidom predvidenih pešpoti je že izdelan). Potrebno je poudariti, da za izgradnjo omenjene sprehajalne poti ni potrebno storiti veliko. Sprehajališče je že umeščeno v prostor, saj je odsek zajet v Odloku o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta. Ravno tako je na eni izmed parceli na trasi poti že vzpostavljena služnost, medtem ko bi bilo na preostalih dveh zasebnih zemljiščih potrebno to še storiti (oziroma sprožiti razlastitev, v kolikor to ne bi bilo mogoče).

Izgradnja sprehajalne poti, ki bi atraktiven del rečnega brega v starem mestu vrnila v uporabo občanom in obiskovalcem, pomeni uresničitev javnega interesa. Na Mestni občini Novo mesto je odgovornost, da kot nosilka lokalne oblasti stori vse potrebno za izgradnjo poti ter navedeni projekt tudi realizira. V kolikor pobuda ne bi bila uresničena, bi to jasno pomenilo prevlado ozkih zasebnih interesov (nelegalno ograjevanje in oviranje dostopa do reke Krke) nad javnim interesom. V tem pogledu bo imela vzpostavitev predlagane pešpoti tudi pomembno simbolično vrednost – kot znanilka dolgo pričakovanega paradigmatskega zasuka pri inteligentnem izkoriščanju izjemnih naravnih in kulturnih potencialov Novega mesta.